شناخت مزاج

مزاج چیست و چگونه پدید می آید؟

مزاج چیست و چگونه پدید می آید؟

از اعتدال رسیدن ترکیب عناصر اصلی بوجد می آید و نه گونه است : گرم،خشک،تر،سرد،گرم و خشک،گرم و تر،سرد و خشک ، سرد و تر ، معتدل

جزئیات بیشتر
مزاج در طول عمر

مزاج در طول عمر

مزاج بدن در طول عمر و گذر سالها بر حسب کودکی ، جوانی ، میانسالی ، پیری متغیر است چنانچه در دوران کودکی گرمی و تری بیشتر است و رفته رفته تا آخر عمر این گوهر گرمی و تری کاسته می شود.

جزئیات بیشتر
مزاج اصلی و مادرزادی

مزاج اصلی و مادرزادی

هر انسانی مزاج پایه و مادرزادی دارد که با آن مزاج به دنیا آمده است و بر همین اسال مزاج اصلی و مادرزادی می نامند.

جزئیات بیشتر
مزاج مردان و زنان

مزاج مردان و زنان

مزاج مردان و زنان با هم متفاوت است و مزاج مردان در مقایسه با مزاج زنان گرم و خشک است . ایت تفاوت در همه دوران زندگی آشکار می شود.

جزئیات بیشتر
مزاج چاقی و لاغری

مزاج چاقی و لاغری

در بررسی مزاج افراد چاق و لاغر از هر هدام دو گونه وجود دارد که بسته به نوع چاقی یا لاغری متفاوت هستند.

جزئیات بیشتر
مزاج عادت ها

مزاج عادت ها

بر حس عادت های غذایی مزاجی مشابه مزاج اصلی پدیدار می شود و ترک عادت هم باید تدریجا باشد ورگرنه زیان آور است.

جزئیات بیشتر
شناخت ظاهری مزاج ها

شناخت ظاهری مزاج ها

مزاج یک فرد را از روی ظاهر شخص می توان تشخیص داد مثلا از روی مو،رنگ پوست،چاقی و لاغری،میزان سختی گوشتو..

جزئیات بیشتر
مزاج مغز

مزاج مغز

مغز به تنهایی دارای مزاج های مختلف می باشد از جمله : مزاج معتدل ،مزاج گرم،مزاج سرد،مزاج خشک،مزاج تر، مزاج گرم و خشک ،مزاج گرم و تر ،مزاج سرد و خشک ،مزاج سرد و تر

جزئیات بیشتر
مزاج چشم

مزاج چشم

مزاج چشم چهار نوع است ، چشم گرم ،چشم سرد،چشم خشک،چشم گرم و تر

جزئیات بیشتر