1399/02/03

مطالب نوشته شده در تاریخ 1399/02/03

غلام با معرفت

غلام با معرفت

تاجر ثروتمندی به همراه غلامش از قونیه به سفر شام می رفتند

جزئیات بیشتر
مزاج چیست و چگونه پدید می آید؟

مزاج چیست و چگونه پدید می آید؟

از اعتدال رسیدن ترکیب عناصر اصلی بوجد می آید و نه گونه است : گرم،خشک،تر،سرد،گرم و خشک،گرم و تر،سرد و خشک ، سرد و تر ، معتدل

جزئیات بیشتر