1399/02/08

مطالب نوشته شده در تاریخ 1399/02/08

مزاج چشم

مزاج چشم

مزاج چشم چهار نوع است ، چشم گرم ،چشم سرد،چشم خشک،چشم گرم و تر

جزئیات بیشتر
مزاج مغز

مزاج مغز

مغز به تنهایی دارای مزاج های مختلف می باشد از جمله : مزاج معتدل ،مزاج گرم،مزاج سرد،مزاج خشک،مزاج تر، مزاج گرم و خشک ،مزاج گرم و تر ،مزاج سرد و خشک ،مزاج سرد و تر

جزئیات بیشتر