تمیزکردن چارچوب پنجره

تمیزکردن چارچوب پنجره

تمیزکردن چارچوب پنجره

داخل یک بطری اسپری نصف نصف آب و سرکه پرکنید و به چارچوب پنجره بزنید و با مسواک روی چارچوب بکشید سپس با دستمال تمیز کنید