داستان

غلام با معرفت

غلام با معرفت

تاجر ثروتمندی به همراه غلامش از قونیه به سفر شام می رفتند

جزئیات بیشتر